Vaihe 3 Työpaja

 

Näyttökuva 2018-10-5 kello 13.28.13

Osaamisen tunnistamisen työpaja 1

Ensimmäisen työpajan teemana on osaaminen nykyhetkessä. Teeman mukaisesti työpajassa keskitytään osaamisen tunnistamisen, metakognitiiviseen tietämyksen problematiikkaan eli kykyyn tunnistaa oma osaaminen ja mahdolliset kehittämiskohteet.

Kysymyksiä ja teemoja mietittäväksi:

Osa 1

Mitä vasten osaamistasi tunnistat? Mikä on konteksti? (Vrt. työttömän työnhakijan osaamista on tunnistettava työmarkkinoita vasten, että päästään haluttuun tulokseen eli  työllistymiseen.)

Mitä onnistuneella osaamisen tunnistamisella voi saavuttaa? (Näkökulmina minä, asiakkaani ja työyhteisö.)

Mikä on sinun tavoitteesi? Onko se riittävän konkreettinen?
Millä mittaat onnistumisesi?

Osa 2

Mistä osaaminen koostuu?

Osaamisen voi jaotella monin tavoin. Yksi tapa jakaa osaaminen on seuraava:

  • ammatillinen osaaminen, 
  • yleiset työelämätaidot ja
  • itsensä johtamisen taidot.

Pohdi, mitä ammatillista osaamista nykyinen työtehtäväsi vaatii. Mistä syntyy ammatillinen osaaminen ja miten sitä voi oppia?

Millainen rooli itsensä johtamisen taidoilla on nykyisessä työtehtävässäsi? Entä vapaa-ajalla?

Yleiset työelämätaidot – kompetenssit

Kompetenssi kuvaa kykyä suoriutua tiettyyn ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Niiden katsotaan olevan laajoja osaamiskokonaisuuksia – tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä.

Kompetenssien katsotaan jakautuvan seuraavaan kuuteen kokonaisuuteen.

1. Itsensä kehittämisen taidot:

– Vastuun ottaminen omasta osaamisesta ja sen kehittämisestä
– Oman toiminnan suunnittelu ja reflektointi
– Toimintakyky muutoksissa
– Osaamisen jakaminen

2. Eettinen osaaminen

– Ammattieettiset periaatteet
– Muiden huomioon ottaminen, tunneälykkyys
– Vastuun ottaminen
– Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen

3. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

– Ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän hallitseminen
– Suullinen ja kirjallinen viestintätaito
– Ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet
– Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen (myös sosiaalinen media, mikäli se on alalla ja ammatissa olennaista)

4. Kehittämistoiminnan osaaminen

– Oman alan tiedon hankkiminen ja käsittely
– Tiedon kriittinen arvioiminen
– Kokonaisuuksien hahmottaminen
– Ongelmanratkaisun ja päätöksenteon taidot
– Kehittävän työotteen omaksuminen
– Projektitehtävissä toimiminen
– Kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteiden tunteminen

5. Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen

– Yhteiskunnallisten vaikutustapojen tunteminen
– Oman alan organisaatioiden toiminnan tunteminen
– Työelämän toimintatapojen tunteminen
– Työyhteisössä toimiminen
– Toiminnan suunnittelu ja organisointi

6. Kansainvälisyysosaaminen

– Vähintään yhden oman alan työtehtävissä tarvittavan vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito
– Kulttuurierojen ymmärtäminen
– Yhteistyökyky kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
– Kansainvälistymisen vaikutusten ymmärtäminen
– Oman alan mahdollisuuksien ymmärtäminen